Regulamin sklepu internetowego

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.savastextile.pl, który umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienie niestandardowe (towar indywidualny) – wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta i posiada unikatowe cechy określone w zamówieniu, uniemożliwiające jego dalsze wykorzystanie w obrocie handlowym.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego i szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za jego pośrednictwem, a także sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

MS TRADING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Torowa 25 95-200 Pabianice

NIP: 725-222-33-41

tel. : 533 169 847

e-mail: justynamstrading@gmail.com

1.3. Transakcje dokonywane są w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a Sklepem Internetowym , zwanym dalej Sprzedającym.

1.4. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi (zgodnie z art. 17 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2006.90.631 j.t.), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

2. Rejestracja i składanie zamówień

2.1. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest obowiązkowa do złożenia zamówienia, założenie konta jest możliwe aby mieć wgląd w historię zamówień.

2.2. Klienci korzystając ze Sklepu Internetowego i dokonując rejestracji, tworzą w ten sposób konto. Rejestracji i utworzenia konta w Sklepie Internetowym należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących informacji:

– adres pocztowy

– adres e-mail

– numer telefonu

– dane niezbędne dla prawidłowego przeprowadzania transakcji.

Na adres e-mail Klienta – umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia i prowadzenia konta pomiędzy Klientem a MS TRADING POLSKA Sp. z o.o. której przedmiotem są usługi świadczone przez MS TRADING POLSKA Sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie.

2.3. Świadczenie usług w ramach utworzonego konta ma charakter bezterminowy. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może usunąć konto ze Sklepu Internetowego, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia i prowadzenia Klientowi konta w Sklepie Internetowym. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać e-mail na adres: justynamstrading@gmail.com z żądaniem usunięcia konta. W sytuacji, gdy Sklep Internetowy jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2.4. Przed złożeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, poprzez zaznaczenie właściwego pola widocznego w trakcie składania zamówienia, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2.5. Podczas składania zamówienia należy poprawnie:

– dokonać wyboru ilości i rodzaju zamawianych produktów;

– wybrać odpowiednią opcję formy płatności i dostawy;

– wysłać formularz zamówienia.

2.6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego. Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o jego potwierdzeniu i statusie poprzez wiadomość wysłaną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.

2.7. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

2.8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający ma obowiązek wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. W powyższej sytuacji, jeżeli w związku z realizacją zamówienia została dokonana wpłata, Sprzedający zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.

3. Ceny produktów i płatności

3.1. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny Towarów na końcu zamówienia. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3.3. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon, w zależności od zaznaczonego pola w formularzu zamówienia. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.4. Klient ma obowiązek uregulowania należności za dokonane zamówienie wybierając jedną spośród dostępnych form płatności:

• Płatność przelewem – bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sklepu Internetowego – następuje przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty.

• Płatność za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

• Płatność za pomocą IMOJE.

Może także nastąpić odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego po przedpłacie i uprzednim kontakcie telefonicznym.

3.5. Podczas dokonywania wpłaty na konto Sprzedawcy należy w tytule przelewu wpisać numer zamówienia (numer ten jest automatycznie wysyłany wraz ze szczegółami zamówienia na adres e-mail podawany podczas rejestracji).

Nr konta: 34 1050 1461 1000 0090 3207 3901

MS TRADING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Torowa 25 95-200 Pabianice

4. Terminy i koszty dostawy

4.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie wysłany nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta albo od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. W przypadku dłuższego terminu wysyłki zostanie on uzgodniony z Klientem.

4.2. Zamówiony Towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).

4.3. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

Koszt dostawy kurierskiej przy wpłacie na konto wynosi od 14,00 zł brutto.

Koszt dostawy kurierskiej za pobraniem wynosi od 17,00 zł brutto.

Koszt dostawy za zakupy powyżej 200 zł jest gratis. Cena dotyczy klientów indywidualnych. W przypadku firm koszty dostawy ustalamy z naszymi konsultantami pod numerem telefonicznym 533 169 847 lub drogą mailową justynamstrading@gmail.com.

Przesyłki zagraniczne są ustalane indywidualnie z naszymi konsultantami pod numerem 533 169 847.

4.4. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty związane z wysyłką, które uzależnione są od gabarytów i wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt wysyłki niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

4.5. Z chwilą wysyłki Towaru, Klient otrzyma od Sprzedającego drogą mailową potwierdzenie nadania przesyłki, wraz z numerem listu przewozowego, co pozwoli Klientowi monitorować przesyłkę. W wiadomości znajdzie się także link do strony firmy kurierskiej zawierającej adresy oraz nr telefonów jej placówek regionalnych.

4.6. Łącznie z przesyłką dostarczane są dokumenty zakupu – paragon lub faktura VAT.

4.7. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczeń przewozowych.

4.8. Towar można odebrać osobiście po przedpłacie w siedzibie firmy i wcześniejszym uzgodnieniu z konsultantem pod nr infolinii – 533 169 847. O możliwości odebrania zamówionego Towaru, Sprzedający informuje Kupującego drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru.

4.9. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: MS TRADING POLSKA Sp. z o.o. ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: justynamstrading@gmail.com

5.2. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.3. Koszty zwrotnej przesyłki towaru ponosi Konsument.

5.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

5.5. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

5.6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres:

MS Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Torowa 25,

95-200 Pabianice

za pomocą poczty elektronicznej na adres: justynamstrading@gmail.com

6.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

6.4. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

6.5. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Kupujący. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie sklepu internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy.

7.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta konto i poinformuje go o tym fakcie.

7.3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi prze Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8. Rejestracja Klienta

8.1. Sklep umożliwia Klientom rejestrację.

8.2. Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych dostawy przy każdej transakcji oraz pozwala na śledzenie stanu realizacji swoich zamówień na stronie Sklepu.

8.3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

8.4. Rejestracja Klienta umożliwia otrzymywanie wiadomości od Sklepu oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie przez Sklep.

8.5. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

8.6. Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

Oświadczenie o wierności barw

Kolory pojawiające się na stronie internetowej są odzwierciedleniem rzeczywistych kolorów naszych produktów. Jednakże przy różnych ustawieniach rozdzielczości i właściwości ekranu komputera, barwy na fotografiach mogą różnić się między sobą. Podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby kolory prezentowane na ekranie były możliwie najbardziej tożsame z kolorami naszych produktów. Niestety nie możemy zagwarantować w każdym przypadku pełnej wierności barw.

Oświadczenie o rozmiarze produktu

Rzeczywisty rozmiar towaru może odbiegać około 2-3% od rozmiaru sugerowanego na opakowaniu, co wynika ze specyfiki produkcji. Podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby rzeczywiste rozmiary naszych produktów były możliwie najbardziej tożsame z rozmiarami sugerowanymi na opakowaniu. Niestety nie możemy zagwarantować w każdym przypadku pełnej tożsamości tych rozmiarów.

PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu Internetowego spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki mogą Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W wypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Państwu koszt zakupionego produktu, koszty wysyłki są pokrywane przed Kupującego. Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować nas o swojej decyzji. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem powinno nastąpić na adres:

MS TRADING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Torowa 25

95-200 Pabianice

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

justynamstrading@gmail.com

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt. Przesyłkę należy przesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres:

MS TRADING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Torowa 25

95-200 Pabianice

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz_odstapienia.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ REKLAMACJI

Formularz_reklamacji.pdf